Reference

约书亚记 7
反胜为败

描述:在攻取耶利哥大获全胜之后,在进入迦南的凯旋之路上,让以色列人跌倒的会是什么? ——小镇艾城!出了什么问题?谁之过?

讲道大纲

  • 艾城战况
  • 战后分析  - 约书亚的求问 - 该怎么办
  • 神的审判

         - 抽签查罪

          - 亚干认罪 

          - 密藏赃物

           - 罪得释放 

           - 人赃俱毁

  • 对审判的反思